Pogląd Froebla na wychowanie wczesnego dzieciństwa cz. 1

Na jakich podstawach wznosi Froebel swoją budowę? Odpowiedź na to pytanie, jak również zarys rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, znajdujemy głównie w trzech początkowych paragrafach „Menschenerziehung”; podajemy je tutaj w skróceniu, uzupełniając myślami, wypowiadanymi w innych artykułach tegoż dzieła, oraz w „Pedagogik des Kindergarlens“. We wszystkim tkwi, działa, panuje odwieczne prawo. Jasno i w sposób określony wypowiada się ono tak w zewnętrznych zjawiskach, jak i w wewnętrznych – w przyrodzie i w duchu. Podstawą tego prawa jest żywa, mądra, wiekuista Jedność – Bóg. Wszystko bierze początek z jedności i w istnieniu swym zdradza pierwiastek boski. Taki jest cel i przeznaczenie wszystkiego; takie w szczególności jest przeznaczenie człowieka jako istoty rozumnej. Powołać w człowieku pierwiastek boski; skierować człowieka ku wolnemu, świadomemu spełnianiu jego powołania ziemskiego, wskazać drogę i środki do tego prowadzące – oto jest ogólny cel wychowania; celem szczególnym jest dać społeczeństwu pożytecznego członka; drogą umysłowego i moralnego rozwoju podnieść go do miłości bratniej, która jedynie wiedzie nas ku urzeczywistnieniu myśli, zaleconej nam przez Zbawiciela.